วันนี้มีเงินเข้า 3 กลุ่มเปราะบาง

Author:

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 รัฐบาลโอนเงินให้กับ 3 กลุ่มเปราะบาง ตามสิทธิที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ มีดังนี้

กลุ่มที่ 1 เงินผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท

ผู้มีสิทธิจะได้รับ เงินผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบใหม่เกี่ยวกับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

มีสัญชาติไทย

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับความมีรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีและเข้าตามเกณฑ์เดิมยังสามารถรับเบี้ยยังชีพได้ตามเดิม

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเงินผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้สูงอายุต้องเจอ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเงินผู้สูงอายุ คือ

ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญ หรือ เบี้ยหวัด จากหน่วยงานรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น เคยทำงานราชการและได้รับเงินเดือน หรือ ได้รับผลตอบแทนอื่นๆ จากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินผู้สูงอายุ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทนได้

ลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุ ได้ที่ไหน

สำนักงานเขต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่

ได้เงินผู้สูงอายุ วันไหน

ภาครัฐ จะโอนเงินให้ผู้สูงอายุ ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดเสาร์, อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การโอนเงินจะถูกเลื่อนมาก่อนวันที่ 10 ของเดือนนั้น.

กลุ่มที่ 2 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

กลุ่มที่ 3 เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

รัฐบาลจะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละ 600 บาท ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิได้ดังนี้

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

ผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้

ส่วนผู้ปกครอง ที่เป็นผู้ประกันสังคม ม.33-ม.39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท รอรับเงิน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกๆ สิ้นเดือน แต่หากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *