อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2567

Author:

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศแผนการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ 2567 และ ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 67 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการให้มี 2 รอบต่อเดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสในการมีเงินสดสำหรับข้าราชการในช่วงระหว่างเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีสิทธิ์เลือกว่าจะรับ เงินเดือนข้าราชการแบบเดิมหรือเปลี่ยนเป็นรับเงิน 2 รอบต่อเดือนตามแผนการจ่ายเงินใหม่นี้

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมกราคม 2567

รอบ 1 : 16 มกราคม 2567

รอบ 2 : 26 มกราคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

รอบ 1 : 16 กุมภาพันธ์ 2567

รอบ 2 : 23 กุมภาพันธ์ 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมีนาคม 2567

รอบ 1 : 15 มีนาคม 2567

รอบ 2 : 26 มีนาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2567

รอบ 1 : 12 เมษายน 2567

รอบ 2 : 25 เมษายน 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

รอบ 1 : 16 พฤษภาคม 2567

รอบ 2 : 28 พฤษภาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน 2567

รอบ 1 : 14 มิถุนายน 2567

รอบ 2 : 25 มิถุนายน 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2567

รอบ 1 : 16 กรกฎาคม 2567

รอบ 2 : 25 กรกฎาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนสิงหาคม 2567

รอบ 1 : 16 สิงหาคม 2567

รอบ 2 : 27 สิงหาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกันยายน 2567

รอบ 1 : 16 กันยายน 2567

รอบ 2 : 25 กันยายน 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนตุลาคม 2567

รอบ 1 : 16 ตุลาคม 2567

รอบ 2 : 28 ตุลาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 2567

รอบ 1 : 15 พฤศจิกายน 2567

รอบ 2 : 26 พฤศจิกายน 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนธันวาคม 2567

รอบ 1 : 16 มกราคม 2567

รอบ 2 : 24 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำ จะรับครั้งเดียวในรอบ 2 เฉพาะเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เริ่มต้นสำหรับข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และระดับ ปวช. ไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *