โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ร้อยโทหญิง

Author:

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479.

มีพระบรมราชโองกรโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

ชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ร้อยตรีหญิง จุฑรัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่9 ในรัชกาลปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *