ตาราง จ่ายเงินบำนาญ ชราภาพ ประกันสังคม ม.33-ม.39 จ่ายรายเดือนตลอดชีพ

Author:

เงินบำนาญ คือ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และ จะบวกเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

ตาราง จ่ายเงินบำนาญ ชราภาพ (เป็นรายเดือน)

ระยะเวลาที่ส่ง เงินสมทบ 15-20 ปี

ร้อยละของค่าจ้าง เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%) 20.00 – 27.50% จำนวนเงินที่จะได้รับ 3,000 – 4,125 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาที่ส่ง เงินสมทบ 21-25 ปี

ร้อยละของค่าจ้าง เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%) 29.00 – 35.00% จำนวนเงินที่จะได้รับ 4,350 – 5,250 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาที่ส่ง เงินสมทบ 26-30 ปี

ร้อยละของค่าจ้าง เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%) 36.50 – 42.50% จำนวนเงินที่จะได้รับ 5,475 – 6,375 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาที่ส่ง เงินสมทบ 31-35 ปี

ร้อยละของค่าจ้าง เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%) 44.00 – 50.00% จำนวนเงินที่จะได้รับ 6,600 – 7,500 บาทต่อเดือน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคมจะได้รับการดูแลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม รวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ เมื่อผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และได้ลาออกจากงาน สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือเสียชีวิต ส่วนจะได้รับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญกรณีชราภาพนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน โดยแบ่งการขอรับประโยชน์ทดแทนออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต)

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกในอัตรา

ร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

ผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับจากเดือนที่มีสิทธิได้รับบำนาญให้จ่ายบำเหน็จแก่ทายาท เป็นจำนวนเท่ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน

2. ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว)

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่จ่ายในกรณีชราภาพ เฉพาะส่วนของผู้ประกันตนเพียงฝ่ายเดียว

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *