เช็กคุณสมบัติ เงื่อนไข กู้กยศ. 2567

Author:

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยกำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งระบุถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นกู้ โดยกยศ. ได้กำหนดคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอกู้ กยศ. 2567

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

1.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

3.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

4.นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

5.ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

ศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. / อนุปริญญาตรี / ปริญญาตรี

อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ทำประโยชน์ต่อสังคม / สาธารณะ

2. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ไม่จำกัดรายได้ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ จะต้องมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ ในระดับ ปวส. / อนุปริญญาตรี / ปริญญาตรี

อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้

ทำประโยชน์ต่อสังคม / สาธารณะ

นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีสัญชาติไทย

ศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน

มีผลการเรียนดี

มีความประพฤติดี

ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน

ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงาน และรับเงินเดือน หรือค่าจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ในลักษณะเต็มเวลา

ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.2567 ที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้กู้ยืม

บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

คู่สมรส (ถ้ามี)

2. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ดาวน์โหลดได้จากระบบ DSL หรือเว็บไซต์ กยศ.)

ผู้กู้ยืม

บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

คู่สมรส (ถ้ามี)

3.เอกสารการรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม แบ่งเป็น 2 กรณี

3.1 กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน

3.2 กรณีไม่มีรายได้ประจำ หรือ ไม่มีรายได้ ใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม ตามแบบฟอร์ม กยศ. 102

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองรายได้สังกัดอยู่ โดยเจ้าของบัตร ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น

การดำเนินงานระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล

1. การเตรียมการให้กู้ยืมเงิน (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา)

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา

รายงานโดยสถานศึกษา (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา)

รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

3. การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน / นักศึกษา ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

สถานศึกษาตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงิน

ระบบหรือกองทุนอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน

4. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 5. การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามที่ลงทะเบียนจริง

ผู้กู้ยืมเงินยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

6. การลงนามกับตัวแทน (สถานศึกษา)

การลงนามสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา

การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

7. การคืนเงินโดยผู้กู้ยืมเงิน

กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ สามารถดูคู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล สำหรับผู้กู้ยืมเงิน โดยกองทุนกู้ยืมเพื่อการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *