เปิด 25 สถาบัน ที่ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ ม.ไหนคือลูกหนี้ดีเด่น

Author:

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ หน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทาง กยศ. ได้มีการเผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จะมีสถาบันไหนกันบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

สำหรับ 25 สถาบัน ที่ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ ประกอบไปด้วย

1. มหาวิทยาลัยพะเยา

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8. มหาวิทยาลัยมหิดล

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15. มหาวิทยาลัยบูรพา

16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22. มหาวิทยาลัยทักษิณ

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *