ด่วน. ครูเฮ ครม.เคาะเพิ่มเงินอุดหนุน เงินเดือนครู

Author:

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุถึงเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรับฐานเงินเดือนครูในการคำนวณเงินอุดหนุน จาก 15,050 บาท เป็น 18,150 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี เริ่ม พ.ค. 67 เป็นต้นไป

โดยการปรับเงินเดือนครู 2567 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ที่เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นทุกคุณวุฒิ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ป.ตรี จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ภายใน 2 ปี จึงเห็นควรปรับเพิ่มเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูให้ครูในโรงเรียนเอกชน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าวุฒิที่ทางราชการกำหนด ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา

ระยะ 1 (พ.ค.67) 696 บาทต่อคนต่อปี

ระยะ 2 (พ.ค.68) 792 บาทต่อคนต่อปี

รวม 1,488 บาทต่อคนต่อปี

ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.

ระยะ 1 (พ.ค.67) 870 บาทต่อคนต่อปี

ระยะ 2 (พ.ค.68) 990 บาทต่อคนต่อปี

รวม 1,860 บาทต่อคนต่อปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *