เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 กรกฎาคม 2567

Author:

เบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2567 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าบัญชีพร้อมกัน ทุกวันที่ 10 ของเดือน งวดวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เข้าบัญชีจ่ายแบบขั้นบันได โดยโอนช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

– ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท

ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี 700 บาท

ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี 800 บาท

ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท

นอกจากนี้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ยังมี เงินอุดหนุนบุตร และ เบี้ยผู้พิการ เงินเข้าบัญชีพร้อมกัน 10 กรกฎาคม 2567 จ่ายตามเกณฑ์ดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร

เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ รับเงินอุดหนุนจำนวน 600 บาท

เด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม 2561 จะหมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

เด็กที่เกิดสิงหาคม 2561 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นก้อนสุดท้าย เนื่องจากมีอายุครบ 6 ขวบตามเงื่อนไข

เบี้ยผู้พิการ

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 800 บาท

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เงินเด็ก’ หรือ แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ หรือ ทางบัญชีที่ได้แจ้งไว้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *