ข่าวจริง รัฐจ่อช่วยจ่ายค่าน้ำมันเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 120 บาท/คน/เดือน

Author:

จากกรณีที่ก่อยหน้านี้ มีข่าวออกมาว่า กบง. ช่วยเหลือค่าน้ำมันผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 360 บาท ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 67 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาน้ำมัน ลดภาระค่าครองชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กบง. จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการ “มาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานหารือกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี

โดยรูปแบบจะให้สิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน 120 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็น 360 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียดมาตรการฯ ตามขั้นตอน ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดความคืบหน้าเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ops.energy.go.th/th หรือโทร. 02-140-6000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *