ธ.ก.ส. ปล่อย สินเชื่อแทนคุณ กู้ปิดหนี้เดิมให้ครอบครัว ช่วยเหลือเกษตรกร ผ่อนนาน 15 ปี

Author:

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อย สินเชื่อแทนคุณ เพื่อลูกหลานเกษตรกรไทย ต่อยอดการทำเกษตรต่อจากครอบครัว ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมาย โดยวงเงินขึ้นกับการประเมินศักยภาพของทายาท แต่ไม่เกินหนี้คงเหลือเดิมของบุพการี

คุณสมบัติผู้กู้

1.ลูกค้าประเภทเกษตรกรและบุคคล ของธนาคาร

2.เป็นทายาทลูกค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราที่ 1629

3.ลูกค้าสูงอายุต้องมีที่ดินจำนองหรือใช้สิทธิ์ ส.ป.ก.เป็นหลักประกันเงินกู้ของธนาคาร

4.ทายาทลูกค้า ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

5.เป็นทายาทผู้ได้รับสิทธิ์ในการรับโอนทรัพย์สินของผู้กู้ที่จำนองไว้กับธ.ก.ส.

6.ไม่เป็นลูกค้าที่ธนาคารเรียกคืนเงินกู้ สถานะดำเนินคดี ตัดหนี้สูญ และล้มละลาย

7.ลูกค้าและทายาทมีความสมัครใจและประสงค์ให้ธนาคารช่วยเหลือ

ลักษณะเงินกู้ที่นำมาเข้าร่วมโครงการ

ต้องเป็นหนี้ของลูกค้าสูงอายุที่มีอยู่กับธ.ก.ส. หนี้สินเป็นภาระหนัก ไม่สามารถชำระหนี้ได้ด้วยตนเอง

เป็นสัญญาหนี้สถานะปกติ หรือสถานะหนี้ค้างชำระ

ไม่เป็นสัญญาเงินกู้สินเชื่อ OD เงินกู้ประเภทเงินฝากเป็นประกัน และโครงการนโยบายรัฐบาลที่ใช้เงินทุนของรัฐบาล หรือสัญญาที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินกู้ขั้นสูงสุด

ขึ้นอยู่กับการประเมินศักยภาพของทายาท แต่ไม่เกินหนี้คงเหลือเดิมของบุพการี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2568 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *