วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567

Author:

ปฏิทินเดือนกรกฎาคม

วันหยุดเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)

วันหยุดจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 เป็นวันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่ถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี

วันหยุดเนื่องด้วยในวันอาสาฬหบูชานี้มีความสำคัญเพราะเป็นวันที่มีการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยครบถ้วน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากหลังจากที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังปฐมเทศนาแล้ว มีพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระสงฆ์ จึงถือว่าเป็นการเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

วันหยุดอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)

วันหยุดจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 เป็นวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันหยุดสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้หยุดร่วมกันเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เช่น การทำบุญตักบาตร การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการ การประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธย รวมถึงการประดับไฟตามสถานที่ต่าง ๆ

วันหยุดในเดือนกรกฎาคม 2567 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ

วันหยุดในเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567

วันหยุดในเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567

นอกจากนี้ เดือนกรกฎาคม ยังมีวันสำคัญที่อาจไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดอื่น ๆ อีก เช่น

1 กรกฎาคม 2567 เป็นวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ, วันหยุดครึ่งปีธนาคาร

4 กรกฎาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2567 เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา

11 กรกฎาคม 2567 เป็นวันประชากรโลก

13 กรกฎาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

29 กรกฎาคม 2567 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *