เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีจำนวน นักศึกษามากสุดในไทย

Author:

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลจำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 จำแนก ตามกลุ่มสถาบัน/ชื่อสถาบัน และสถานภาพนักศึกษา ซึ่งประมวลผลเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษาปัจจุบัน (ลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเพิ่ม) และรักษาสภาพนักศึกษา (ลงทะเบียนโดยไม่มีหน่วยกิตเพิ่ม) พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 มีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,619,093 คน

เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัฐ จำนวน 1,343,954 คน

เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 254,253 คน

เป็นนักศึกษาในสถานศึกษานอกสังกัด จำนวน 20,886 คน

สำหรับ 10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีนักศึกษามากสุดมีดังนี้

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกาษาทั้งหมด 29,102 คน

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาทั้งหมด 29,492 คน

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาทั้งหมด 32,214 คน

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีนักศึกษาทั้งหมด 35,989 คน

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาทั้งหมด 36,776 คน

อันดับ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักศึกาษาทั้งหมด 37,966 คน

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกาษาทั้งหมด 40,103 คน

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนักศึกษาทั้งหมด 41,310 คน

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาทั้งหมด 68,038 คน

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนักศึกษาทั้งหมด 296,347 คน

ทั้งนี้ เป็นข้อมูลตามรายงาน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวนสถาบันที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลอีกจำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำนวน 9 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 9 แห่ง สถานศึกษานอกสังกัด จำนวน 8 แห่ง

ข้อมูล : กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ eduzones

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *