เฮ สอศ.ไฟเขียว งบครูอัตราจ้าง

Author:

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแก้ปัญหาขาดแคลนครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) ประจำปี 2567 และได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) รวมจำนวน 1,574 คน

โดยกำหนดอัตราเงินเดือนครูอัตราจ้าง จำนวน 16,560 บาท/เดือน/คน ในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2567 โดยให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาคัดเลือกครูให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้สถานศึกษารายงานการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ สอศ. รับทราบ ทั้งนี้ สอศ.ได้จัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2568

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามมติครม. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สังกัดสอศ. ซึ่งขาดแคลนอัตรากำลังที่ทำหน้าที่สอน จำนวน 17,750 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566) รวมถึงมีแผนและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของสอศ. ที่สอดคล้องกับนโยบายของศธ. และนโยบายของรัฐบาล เลขาธิการกอศ. กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *