ตรวจสอบสิทธิ กลุ่มไหนได้บ้าง ปุ๋ยคนละครึ่ง รัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ 500

Author:

ปุ๋ยคนละครึ่ง ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,980.17 ล้านบาท ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง

โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นการช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สนับสนุนเงินค่า “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์” รัฐบาลช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง และชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส.

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน (เกษตรที่ปลูกข้าวทั่วไปประมาณ 4.48 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 54 ล้านไร่

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ 2 แสนครัวเรือน พื้นที่ 1.20 ล้านไร่)

เงื่อนไขโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตาม พ.ร.บ. ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าว จำนวน 16 รายการ ดังนี้

1.ปุ๋ยสูตร 25-7-14

2.ปุ๋ยสูตร 20-8-20

3.ปุ๋ยสูตร 20-10-12

4.ปุ๋ยสูตร 30-3-3

5.ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0

6.ปุ๋ยสูตร 18-12-6

7.ปุ๋ยสูตร 16-8-8

8.ปุ๋ยสูตร 16-12-8

9.ปุ๋ยสูตร 16-16-8

10.ปุ๋ยสูตร 16-20-0

11.ปุ๋ยสูตร 20-20-0

12.ปุ๋ยสูตร 15-15-15

13.ปุ๋ยสูตร 16-16-16

14.ปุ๋ยสูตร 13-13-24

15.ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

16.ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

วิธีรับสิทธิ ปุ๋ยคนละครึ่ง

1.เกษตรกรขอใช้สิทธิตามระบบข้อมูลโครงการฯ ผ่าน Application ของ ธ.ก.ส.

2.เกษตรกรชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ตามที่แจ้งความประสงค์

3.รับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ณ จุดส่งมอบ ภายในระยะเวลาตามแผนส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์

โดยเกษตรกรสามรถตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเอง ดังนี้

1.กดเข้าในเว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/login เลือก “ตรวจสอบ” ในแถบตรวจสอบสถานะเกษตรกร

2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัสหลังบัตรประชาชน

3.จากนั้นกดเลือก “ตรวจสอบ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *