เปิดเงื่อนไข เงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บ.

Author:

จากกรณีความคืบหน้าล่าสุด โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการปุ๋ยคนละครึ่ง ไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายงบประมาณไปก่อนแล้วรัฐบาลจะตั้งงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง

โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งและชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง โดย ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อการใช้งานที่ง่ายและทั่วถึง โดยจะไม่จ่ายเป็นเงินสด แต่จะเป็นการให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ จะเชิญชวนผู้ประกอบการ/ผู้ค้าปุ๋ย ทุกบริษัทมาเข้าร่วมในราคาเดียวกันหมด เพื่อแก้ปัญหาชาวนาซื้อปุ๋ยแพง ซึ่งปุ๋ยที่ดำเนินการตามสูตรที่ระบุจะช่วยเพิ่มผลผลิต และจะมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแล ตรวจสอบโครงการให้ชัดเจนโปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวนา

หลักเกณฑ์ปุ๋ยคนละครึ่ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรรอบปีการผลิต 2567/68 เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน งบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท ราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

ระยะเวลาโครงการ

15 กรกฎาคม 2567 -31 พฤษภาคม 2568

ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/หนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้อง ตามพ.ร.บ. ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ หรือต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียน เบื้องต้นจำนวน 13 รายการ ได้แก่ 1. ปุ๋ยสูตร 25-7-14 2. ปุ๋ยสูตร 20-8-20 3. ปุ๋ยสูตร 20-10-12 4. ปุ๋ยสูตร 30-3-3 5. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 6. ปุ๋ยสูตร 18-12-6 7. ปุ๋ยสูตร 16-8-8 8. ปุ๋ยสูตร 16-12-8 9. ปุ๋ยสูตร 16-16-8 10. ปุ๋ยสูตร 16-20-0 11. ปุ๋ยสูตร 20-20-0 12. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ 13. ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

เกษตรกรได้ขอให้เพิ่มอีก 3 สูตร ได้แก่

ปุ๋ยสูตร 16-16-16

ปุ๋ยสูตร 15-15-15

ปุ๋ยสูตร 13-13-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *