เงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท เปิดปุ๋ย 13 สูตร ร่วม ปุ๋ยคนละครึ่ง

Author:

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ มาตรการปุ๋ยคนละครึ่ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ นบข. เสนอ

โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง และชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. เพื่อการใช้งานที่ง่าย และทั่วถึง ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสด แต่เป็นการซื้อผ่านแอปฯ ธ.ก.ส.

หลักเกณฑ์ปุ๋ยคนละครึ่ง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรรอบปีการผลิต 2567/68

ราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

โดยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายงบประมาณไปก่อนแล้วรัฐบาลจะตั้งงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง

เป้าหมาย

เกษตรกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน

งบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท

ปุ๋ย 13 สูตรที่ร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/หนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ หรือต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจำนวน 13 รายการ ได้แก่

ปุ๋ยสูตร 25-7-14

ปุ๋ยสูตร 20-8-20

ปุ๋ยสูตร 20-10-12

ปุ๋ยสูตร 30-3-3

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0

ปุ๋ยสูตร 18-12-6

ปุ๋ยสูตร 16-8-8

ปุ๋ยสูตร 16-12-8

ปุ๋ยสูตร 16-16-8

ปุ๋ยสูตร 16-20-0

ปุ๋ยสูตร 20-20-0

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

เกษตรกรได้ขอให้เพิ่มอีก 3 สูตร ได้แก่

ปุ๋ยสูตร 16-16-16

ปุ๋ยสูตร 15-15-15

ปุ๋ยสูตร 13-13-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *