ปฏิทิน วันเงินเข้า บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม 2567 รับ 5 เด้ง เช็กได้ค่าอะไรบ้าง

Author:

บัตรคนจน ในเดือนกรกฎาคม 2567 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตร สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งจะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

เด้งที่ 1 วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคน

วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2567

(โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

เด้งที่ 2 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

เงินคนพิการ 800 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ส่วนลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง โอนจ่ายตรงให้ผู้บริการ

เด้งที่ 3 ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เด้งที่ 4 ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เด้งที่ 5 ส่วนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย งวดที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2567 จะได้รับเงินโอนเข้าในเดือนกันยายน โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

วันที่ 11 กันยายน 2567 โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2495

วันที่ 12 กันยายน 2567 โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2495 – 31 ธันวาคม 2501

วันที่ 13 กันยายน 2567 โอนเงินให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2502 – 31 พฤษภาคม 2507 ดังนี้

เกิดวันที่ 1 มกราคม 2502 – 31 มีนาคม 2507 ได้รับเงิน 300 บาท

เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2507 ได้รับเงิน 300 บาท

เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2507 ได้รับเงิน 300 บาท

เกิดระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2507 ได้รับเงิน 300 บาท

เกิดระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2507 ได้รับเงิน 200 บาท

เกิดระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2507 ได้รับเงิน 100 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *