ลงทะเบียนเกษตรกร 2567 เช็กเงื่อนไข รับสิทธิ ปุ๋ยคนละครึ่ง

Author:

ลงทะเบียนเกษตรกร 2567 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของภาครัฐด้วย โดยกรมการข้าว ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาภายในเดือน มิ.ย. 67 หรือช้าสุดภายในเดือน ก.ค. 67

ช่องทาง ลงทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่

1.1. ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นกำหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน

ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง)

1.2. ผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

2. เกษตรกรดำเนินการด้วยตนเอง

2.1. ผ่าน e-Form ที่เว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th

2.2. ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook (เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม) ระบบ Android และระบบ iOS

สิ่งที่เกษตรกร จะได้รับ

สิทธิการเข้าถึงบริการภาครัฐที่รวดเร็ว e-Service

1 ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศด้านการเกษตร

2 ระบบการแจ้งเตือนรายบุคคล (Personalized Notifications) (อุณหภูมิ, อากาศ, ความชื้น, ดิน, ปุ๋ย)

3 ระบบงานบริการทะเบียนเกษตรกร แบบออนไลน์ด้วยตนเอง

3.1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

3.2. การยืนยันการเป็นเกษตรกร ด้วยสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

3.3. การขอใบรายงานผลและใบรับรองการเป็นเกษตรกร

3.4. การติดตามผลการช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ

3.5. การตรวจสอบประวัติการทำการเกษตรรายบุคคล

4 การยื่นขอรับรอง GAP ผ่าน Pre-GAP Online

สิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้านเกษตร

1. การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช

2. การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผล

3. การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐ

4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ

เอกสารที่ต้องเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลของ ThaID App

หลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดิน

จำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำในการขึ้นทะเบียนเกษตกร

ข้าว พืชไร่ นาเกลือ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 1 ไร่

ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ 1 งาน

แมลงเศรษฐกิจ 10-20 รังขึ้นไป (แล้วแต่ชนิดแมลง)

ปลูกพืชในโรงเรือน 72 ตรม.

เพาะเห็ด ทำผักงอก 30 ตรม.

ถ้าพื้นที่ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ต้องมีรายได้จากกิจกรรมนั้นๆ เกิน 8,000 บาท

คุณค่าต่อสังคม

ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบย้อนกลับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

มีอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety)

มีความมั่นคงในอาหาร (Food Security)

มีอากาศสะอาด และลดมลพิษทางอากาศ

เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง มีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาชีพที่มั่นคง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *