ราชกิจจา ออกประกาศ เก็บภาษีสินค้านำเข้ามูลค่าตั้งแต่ 1 บาท ขึ้นไป

Author:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่มีราคาตั้งแต่ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับเหตุผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าตั้งแต่ 1 บาทนั้น โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับ ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งให้กำหนดราคาขั้นต่ำของของที่นำเข้าแต่ละรายเพื่อให้คุ้มค่ากับการจัดเก็บอากรศุลกากร

ดังนั้น ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด โดยประกาศนี้ ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ประกาศดังกล่าวลงนาม นายพิชัย ชุณหวชริ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีแวตดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังจากนั้น กรมสรรพากรจะดำเนินการจัดเก็บเอง โดยขณะนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *